Obrazac za prijavu reklamacije

Uz prijavu reklamacije OBAVEZNO priložiti fotografije oštećenja na proizvodu.

Popunjava prodavatelj