Opći uvjeti prodaje

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv:                                           Moderni projekti društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu d.o.o.

Skraćeni naziv:                          Moderni projekti d.o.o. Rijeka

Sjedište:                                       Berte Jardas 24, 51000 Rijeka

Upisano u registarski uložak Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta (MBS) 040163637 dana 31.05.2001. godine.

OIB:  10451232707

Poslovna banka:  Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka

IBAN:  HR42 2400206 1100409564

Član uprave društva:  Srđan Srdoč

Osoba ovlaštena za zastupanje:  Srđan Srdoč

Broj telefona:   051 275 600

Adresa elektroničke pošte:   info@moderni-projekti.hr

Adresa za dostavu pošte:  Berte Jardas 24, 51000 Rijeka

 

Osnovne odredbe

Potrošač, u daljnjem tekstu kupac, sklapa Ugovor o kupoprodaji, u daljnjem teksu Ugovor sa Moderni projekti d.o.o. Berte Jardas 24, 51000 Rijeka, u daljnjem tekstu prodavatelj.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Prodavatelj može prema svom izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju, prava koja ima kupac na kojeg se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Sklapanje Ugovora regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir i smjernice i odredbe Europske unije. Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada Ugovor sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, ali i ukoliko se Ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja Ugovora te za sklapanje Ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Prodavatelj nije dužan ispuniti svoje ugovorne obveze ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka ukupne kupoprodajne cijene.

Službeni jezik za sklapanje Ugovora je hrvatski jezik. Na sklopljene Ugovore primjenjuju se hrvatsko pravo. Ukoliko je bilo koji dio ovih Općih uvjeta poslovanja suprotan propisima, primjenjuju se odredbe tih propisa.

Prodavatelj ulaže svaki razumni napor da svoje obveze ispuni uredno i na vrijeme. Prodavatelj ne odgovara za neispunjavanje obveza prouzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom).

Područje primjene

Ovi Opći uvjeti sadrže opća pravila i uvjete po kojima prodavatelj izvršava nabavu robe, dopremu robe, uslugu montiranja i radova temeljem prihvaćene ponude. Osim uvjeta definiranih ovim općim uvjetima primjenjivi su i svi drugi ugovorni uvjeti navedeni u ponudi koju je izdao prodavatelj, a kupac prihvatio. Pravno valjanim smatrat će se samo one ponude koje su dane u pisanom obliku od strane prodavatelja.

Prodavatelj jamči da je u cijelosti ovlašten, odnosno da posjeduje sva potrebna prava i dopuštenja, isporučivati robu, te izvršavati radove i usluge ponuđene kupcu.

 

Odustajanje od Ugovora

Jednostrani raskid Ugovora:

Svaki sklopljeni Ugovor kupac sukladno Zakonu  može, ne navodeći razloge, raskinuti u roku od  četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja Ugovora počinje teći od dana kada je kupac uplatom potvrdio narudžbu proizvoda, odnosno od dana sklapanja Ugovora.

Prijava jednostranog raskida Ugovora:

Prijavu jednostranog raskida Ugovora moguće je izvršiti:

– pismenom pošiljkom na adresu:  Moderni projekti d.o.o., Berte Jardas 24, 51000 RIJEKA

– elektroničkom poštom na mail adresu:  info@moderni-projekti.hr

– osobno u poslovnom prostoru prodavatelja na adresi:  Izložbeno prodajni salon Scavolini, Prolaz M.K. Kozulić 3, 51000 RIJEKA

Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora, Ugovor se smatra raskinutim u trenutku kada prodavatelj zaprimi ispunjeni Obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Povrat uplaćenih sredstava:

Prodavatelj se obvezuje kupiti vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu Ugovora.

Cijena proizvoda i način plaćanja

Cijena proizvoda:

Ukupna ugovorena kupoprodajna cijena sadrži sve poreze i davanja, te je izražena dvojno, u eurima i u hrvatskim kunama.

Kupoprodajna cijena uključuje isporuku robe na odredište naznačeno u ponudi, te izvršenje radova i usluga na odredištu, osim ukoliko je drugačije određeno u samoj ponudi ili specifikaciji.

Načini plaćanja:

Nakon prihvaćanja ponude kupac plaćanje može izvršiti na slijedeće načine:

  • gotovim novcem
  • debitnim karticama – jednokratno ili na rate
  • kreditnim karticama – jednokratno ili na rate
  • bankovnim nalogom
  • deviznim bankovnim nalogom.

 

Plaćanje gotovim novcem:

Prema zakonskim odredbama, plaćanje gotovim novcem moguće je za fizičke osobe u iznosu manjem od 10.000,00 eur, te za pravne osobe u iznosu manjem od 663,61 eur. Plaćanje gotovim novcem podložno je Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Plaćanje debitnim i kreditnim karticama:

Plaćanje debitnim ili kreditnim karticma moguće je sukladno uvjetima izdavatelja kartice, korištenjem servisa za plaćanje karticama. Prilikom plaćanja debitnim i kreditnim karticama naši zaposlenici nikada ne dolaze u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici niti pohranjuju brojeve kartica. Plaćanje debitnim i kreditnim karticama podložno je Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Plaćanje bankovnim nalogom:

Ovim načinom plaćanja, uplatu je moguće izvršiti putem pametnih uređaja, internet bankarstvom, općom uplatnicom ili direktnim nalogom u Vašoj banci.

Podaci za uplatu:

Primatelj:  Moderni projekti d.o.o.  Rijeka, Berte Jardas 24

IBAN:  HR42 2402006 1100409564

Model:  00

Poziv na broj:  broj ponude

Šifra namjene:  OTHR

Opis plaćanja:  uplata po ponudi br. – molimo navesti broj ponude

 

Plaćanje deviznim bankovnim nalogom:

Plaćanje deviznim bankovnim nalogom moguće je za kupce van europskog monetarnog sustava na bankovni račun u protuvrijednosti u USD na dana plaćanja.

Uvjeti jamstva

Jamstveno razdoblje:

Jamstveni rok počinje teći od datuma navedenog na računu za isporučene proizvode i prestaje važiti po isteku jamstvenog razdoblja.

 

Aktiviranje jamstva:

Za aktiviranje jamstva potrebno je dostaviti dokaz o kupnji, odnosno račun koji može biti dostavljen u pisanom ili elektroničkom obliku.

Slučaj koji je pokriven jamstvom mora se prijaviti izravno prodavatelju i na odgovarajući način zahtijevati ispunjenje jamstva.  Ukoliko su udovoljeni uvjeti za aktiviranje jamstva, nedostatak će se ukloniti popravkom ili iznimno reklamirani proizvod zamijeniti novim.

U slučaju da se reklamirani proizvod ne može popraviti, te je u zamjenu isporučen novi proizvod, kupac je obavezan predati proizvod s reklamiranim nedostacima. U slučaju da se reklamirani proizvod ne može popraviti ili zamijeniti novim, na raspolaganje će biti stavljena adekvatna zamjena. Pritom se ne mogu uvijek isključiti razlike u boji, teksturi i obradi koje su uvjetovane proizvodnjom, stoga se u takvim slučajevima ne može postaviti zahtjev za naknadu štete.

Pravne regulacije ostaju netaknute ovim jamstvom i ostaju na snazi u okviru zakonskih propisa.

Produljenje jamstvenog razdoblja:

Jamstveno razdoblje se kod manjih popravaka produžuje za period u kojem je kupac bio lišen uporabe kupljenog proizvoda, dok nakon većih popravaka ili zamjene proizvoda počinje novo jamstveno razdoblje.

Jamstvo ne vrijedi u slijedećim slučajevima:

  • u slučaju uobičajene istrošenosti proizvoda nastale uporabom istog
  • ako kupac nije uvažio napomene o pravilnoj uporabi, održavanju i njezi navedene u uputama za korištenje i njegu
  • kod nenamjenskog ili nepravilnog korištenja i rukovanja proizvodom
  • ako je kupac modificirao ili nestručno tretirao proizvod.

 

Produljena jamstva:

Naši partneri-proizvođači u određenim periodima ili za određene proizvode nude produljeno jamstveno razdoblje.  Produljeno jamstvo se ostvaruje uz predočenje originalnog računa i potvrde o jamstvu koju kupac mora sam aktivirati u roku od jednog (1) mjeseca od datuma računa. Do primitka potvrde o produljenom jamstvu, za proizvod vrijedi uobičajeno tvorničko jamstvo.

Reklamacije i prigovori

Prijava prigovora:

Kupac ima mogućnost podnošenja pisanog prigovora na kvalitetu proizvoda i usluga:

– na adresu:  Moderni projekti d.o.o., Berte Jardas 24, 51000 RIJEKA

– elektroničkom poštom na mail adresu:  info@moderni-projekti.hr

Odgovor  na prigovor biti će dostavljen u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka prigovora. Kako bi prodavatelj mogao odgovoriti na dostavljeni prigovor, kupac je obavezan dostaviti podatke o poštanskoj adresi ili adresi elektroničke pošte na koju želi da mu bude dostavljen odgovor.

Prijava reklamacija:

Prijavu reklamacije moguće je izvršiti:

– na adresu:  Moderni projekti d.o.o., Berte Jardas 24, 51000 RIJEKA

– elektroničkom poštom na mail adresu:  servis@moderni-projekti.hr

– osobno u poslovnom prostoru prodavatelja na adresi:  Izložbeno prodajni salon Scavolini, Prolaz M.K. Kozulić 3, 51000 RIJEKA

– ovlaštenoj osobi prilikom isporuke i montaže ugovorenih proizvoda.

Prijava reklamacije treba sadržavati ispunjeni Obrazac za prijavu reklamacije, te fotografije oštećenja  ili nedostataka.

Prema zakonskim odredbama kupac je dužan pismeno obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostatcima, najkasnije sedam (7) dana od otkrivanja istih. Kod skrivenih nedostataka, odnosno nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima iznosi sedam (7) dana od otkrivanja istih, a prigovori se prihvaćaju najkasnije u period od dvadesetčetiri (24) mjeseca od preuzimanja robe, osim kod proizvoda s produljenim jamstvom kako je i navedeno u uvjetima jamstva.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

 

Rješavanje sporova:

Rješenje spora između prodavatelja i kupca nastojat će se postići mirnim putem i izvansudskom nagodbom, u suprotnom nadležan je Trgovački sud u Rijeci. U slučaju spora s prodavateljem, kupac može podnijeti prijavu i Europskoj komisiji putem online obrasca za rješavanje sporova.

Povjerljivost i osobni podaci

Povjerljivost:

Prodavatelj je obavezan provesti zaštitu osobnih podataka kupca i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Prodavatelj će tretirati kao povjerljive sve informacije o kupcu koje sazna tijekom poslovnog odnosa, a koje nisu općenito poznate. Takve informacije se neće zloupotrijebiti u vlastite svrhe ili svrhe trećih osoba.

Ponuditelj neće biti odgovoran za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija koje:

– već jesu ili postanu poznate javnosti, osim putem povrede ovih Općih uvjeta,

– se moraju otkriti temeljem zakona, sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

Činjenicu prihvata ponude, odnosno sklapanja Ugovora, prodavatelj je ovlašten koristiti kao reference za marketinške potrebe kao i u svrhu dobivanja drugih poslova, ali bez povrede odredaba o povjerljivosti podataka te bez otkrivanja konkretnih informacija o kupcu i njegovim potrebama.

Obaveza čuvanja tajnosti osobnih i prometnih podataka ostaje na snazi trajno.

 

Osobni podaci:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja, jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Prometni podatak je bilo koji podatak koji se odnosi na telefonske, mobiline ili elektroničke komunikacije mreže, te obračuna i naplate.

Osobni podaci prikupljaju se izravno od kupca, prilikom izrade ponude ili ispunjavanja ankete o potrebama kupca. Prodavatelj je ovlašten osobne i prometne podatke kupca koristiti i obrađivati isključivo na način i u mjeri u kojoj je to nužno radi realizacije njegovih obveza ili prava, te ne smije podatke dati na korištenje ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim neovlaštenim osobama.

Korištenje osobnih podataka:

Osobni i prometni podaci koriste se i obrađuju zbog slijedećih razloga:

– jer zakonski propisi nalažu određena postupanja,

– za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koja proizlaze iz Ugovora,

– u svrhe unaprijeđenja poslovanja prodavatelja,

– u svrhe poboljšanja zadovoljstva kupca isporučenim proizvodima i/ili uslugama,

– temeljem pravnih interesa prodavatelja, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca.

Čuvanje osobnih podataka:

Osobni i prometni podaci čuvaju se u sigurnom okruženju, zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane trećih ososba. Prikupljeni podaci pohranjuju se samo onoliko dugo koliko je razumno neophodno kako bi se ispoštovala sva prava ili obveze nastala temeljem Ugovora. Određeni osobni podaci čuvaju se u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, prikupljeni podaci mogu se čuvati do kraja takvog postupka, uključujući i razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka:

Pravo  na pristup: pravo na izvještaj o tome obrađuju li se osobni podaci, te ukoliko se obrađuju, pristup osobnim podacima. To nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ga ograničiti. Za prvu izradu izvještaja o obradi podataka ne naplaćuje se naknada, međutim za daljnje izrade izvještaja može se zatražiti razumna naknada.

Pravo na ispravak: pravo na ispravak netočnih osobnih podataka, te nadopunu nepotpunih podataka.

Pravo na brisanje: odnosno pravo na zaborav, pod određenim uvjetima može se zatražiti brisanje osobnih podataka i prodavatelj je, u skladu sa zakonskim uvjetima, dužan postupiti po zahtjevu.

Pravo na ograničenje obrade: određeni podaci mogu biti označeni i korišteni samo u određene svrhe.

Pravo na prijenos: pravo na izvještaj o osobnim podacima koje kupac može ustupiti trećim osobama. Za prvu izradu izvještaja ne naplaćuje se naknada, međutim za daljnje izrade izvještaja može se zatražiti razumna naknada.

Pravo na prigovor: pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na način obrade ili postupanje prilikom korištenja osobnih podataka.

Ukoliko kupac nije zadovoljan s postupanjem prilikom obrade osbnih podataka, može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Viša sila

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze, ukoliko je neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih stana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječu na izvršavanje obveza i čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane, a koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen samo na: elementarne nepogode, izvanredna stanja, ratno stanje, štrajk, embargo i slično.

U slučaju da je bilo koja od ugovonih strana ometana događajem više sile, dužna je o tome obavijstiti drugu stranu bez odgađanja, a najkasnije u roku od četrdesetosam (48) sati, s naznakom uzroka i mogućem trajanju događaja.  Isti postupak važi i za prestanak događaja.

Ugovorna strana pogođena događajem, uložiti će sve napore kako bi ispunila obveze. U slučaju da je samo jedan dio ugovornih obveza pod utjecajem događaja, ugovorna strana nastaviti će s izvršavanjem obveza koje nisu pod utjecajem događaja.

Ukoliko bi događaji uzrokovani višom silom trajali duže od tri (3) mjeseca, ugovorne strane zadržavaju pravo raskida ugovornog odnosa, uz prethodnu pisanu obavijest suprotnoj strani.

Raskid ugovornog odnosa i naknada štete

Raskid ugovornog odnosa:

Ukoliko jedna od ugovornih strana krši odnosno ne ispunjava svoje obveze i/ili ne ukloni posljedice nastale povrede u razumnom roku, suprotna je strana dužna, u pisanom obliku, putem elektroničke pošte ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, poslati Obavijest o povredi. Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ugovorni odnos pisanim putem, ako druga stana i nakon zaprimanja Obavijesti, nastavi kršiti odnosno ne ispunjavati svoje obveze i/ili ne otkloni posljedice nastale povrede u razumnom roku. Rokovi se računaju od datuma uručenja Obavijesti.

Naknada štete:

Ukoliko zbog povrede ili neispunjavanja ugovornih obveza jedne strane nastane šteta za drugu stranu, strana koja je pretrpjela štetu ima pravo na naknadu obične štete. Isključuje se odgovornost za neizravne i posljedične štete, izmaklu korist, neimovinsku štetu, prekinute poslove, gubitak informacija i podataka i slično.  Odgovornost za štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom snosi strana koja je takvu štetu i prouzročila.

U slučaju raskida Ugovora od strane kupca za koji raskid prodavatelj nije odgovoran, Prodavatelj je ovlašten naplatiti i ispostaviti račun kupcu za sve izvršene isporuke i/ili obavljene usluge.